Nehnuteľnosti

  • komplexné právne služby v oblasti vlastníckych práv k nehnuteľným veciam
  • vypracovanie a hodnotenie všetkých typov zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností, najmä kúpne, darovacie, zámenné, záložné, nájomné a podnájomné, zmluvy o zriadení vecného bremena, o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, o výstavbe, vstavbe a nadstavbe
  • vypracovanie a hodnotenie zmlúv o budúcich zmluvách
  • nájmy a podnájmy stavieb, bytov, nebytových priestorov a pozemkov
  • vypratanie bytov a nebytových priestorov
  • vecné bremená, záložné a predkupné práva
  • zastupovanie klientov v konaní pred katastrálnymi úradmi (návrhy na vklad práv, zápisy stavieb a zmeny zapísaných údajov)
  • zastupovanie klientov v sporových veciach týkajúcich sa nehnuteľností

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.