Pracovné právo

  • právne poradenstvo v pracovnoprávnych veciach
  • vznik, zmena a ukončenie pracovného pomeru
  • pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi
  • hmotná zodpovednosť
  • zastupovanie klientov vo všetkých veciach v oblasti pracovného práva
  • príprava pracovných a manažérskych zmlúv, problematika odmeňovania zamestnancov a zamestnaneckých náhrad
  • poradenstvo pri zamestnávaní cudzincov, zabezpečenie pracovného povolenia alebo povolenia na pobyt
  • poradenstvo pri zmenách pracovného pomeru, problematike dočasného pridelenia zamestnancov k inému zamestnávateľovi
  • poradenstvo v problematike zodpovednosti za škodu, pracovných úrazov a chorôb z povolania

Advokátska kancelária

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať.